Elim Holding Hands är en hjälporganisation på kristen grund. Verksamheten finns i  Västbengalen i nordöstra Indien. Arbetet i Indien drivs av familjen Nurla och Jasanta Khan som tillsammans med lokala ledare planerar och genomför verksamheten.

I två mindre byar  samlas varje dag, sön-fred, totalt ca 170 barn. Barnen får skolundervisning och läxhjälp samt tillgodoses med skrivböcker, pennor med mera. Barnen ges också regelbunden hälsoundervisning för att förbättra deras levnadsförhållanden.
De får också hjälp med tandborstning och annan hygien.

Varje dag serveras barnen även en måltid med näringsrik mat.

Elim Holding Hands is a Christian charity. The ministry is located in West Bengal, India. The work in India is carried out by the Nurla and Jasanta Khan family, who together with local leaders plan and execute the ministry.

In two smaller villages about 170 children gather everyday, Sun-Fri.  The children receive teaching and homework help and are provided with notebooks, pens and more. The children are also given regular health education to improve their living conditions. They also get help with tooth brushing and other hygiene. Every day, children are also served a meal with nutritious food.

 

På lördagar samlas ca 20 tonåringarna från projektet i Manabari, till data- och bibelundervisning samt bön. I slutet av denna samling får ungdomarna ett mål mat.

On Saturdays, about 20 teens gather from the Manabari project, for computer- and bible teaching and prayer. At the end of this education, the young people will receive a meal.

I Sverige stöttas arbetet av Elimkyrkan, Skövde Baptistförsamling. Ett supportteam bestående av Lars Bylin, Bengt Westh och Gunnar Björkenor ansvarar för församlingens deltagande i verksamheten. Pingstkyrkan i Stöpen stöttar också verksamheten ekonomiskt.

In Sweden, the work is supported by the Elim Church. A support team consisting of Lars Bylin, Bengt Westh and Gunnar Björkenor is responsible for the congregation’s participation of the ministry. The Pentecostal church in Stöpen also supports the ministry financially.