Församlingsordning

SYFTET MED FÖRSAMLINGSORDNINGEN

1. Vi vill vara tydliga i relation till vår omvärld. Församlingen möter ofta frågor om vad vi tror på och står för. Här vill vi uttrycka vår tro och praxis på ett tydligt och ödmjukt sätt.

2. Vi tror att det är viktigt med självförståelse. Församlingsordningen ska vara ett dokument att komma tillbaka till, se vilka vi är och vad vi tror på.

3. Vi vill hålla det ideologiska samtalet igång. Församlingsordningen ska regelbundet utvärderas, genomarbetas och vara hela församlingens levande dokument.

 

Församlingsordning för Skövde Baptistförsamling

FÖRSAMLINGENS IDENTITET OCH UPPDRAG

Den världsvida kristna församlingen är Jesus Kristus synliggjord och
förkroppsligad i världen. En av de mest betydelsefulla bilderna för detta är
»Kristi kropp» (1 Kor 12). I sin existens är därför den lokala församlingen
ett synligt tecken på Guds rike och i sin funktion i världen ett redskap för
detta rike.
Församlingens uppdrag är att göra Jesus Kristus känd och mottagen som
Herre och Frälsare. All mission syftar till att förverkliga Guds vilja på
jorden. Vägledande är missionsbefallningen i Matteus 28:18-20 samt det
dubbla kärleksbudet i Matteus 22:37-39.
Vi vill att Skövde Baptistförsamling ska vara som en oas (som namnet
Elim antyder), och göra Jesus synlig och känd för människor i vår närhet
och på de platser i världen som Gud sänder oss till.

GRUNDEN FÖR KRISTEN TRO UTTRYCKS I DEN
APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

FÖRSAMLINGENS HISTORIA

Skövde Baptistförsamling bildades den 11 februari 1874 av fyra baptister
inflyttade till Skövde. Trots misstro mot baptismen från enskilda och
myndigheter växte den lilla församlingen och efter fyra år var
medlemsantalet tiodubblat.
År 1889 byggdes Elimkapellet – Elimkyrkan, som sedan dess varit
församlingens hem. Namnet Elim är hämtat från en oas med samma namn
omnämnd i Bibeln.
År 1907 blev ett märkesår i församlingens historia. En av församlingens
medlemmar började efter en vistelse i USA predika i församlingen. Under
ett möte i Elim föll Anden över de församlade. Detta innebär att
pingstväckelsen i Sverige har en av sina rötter i Skövde. Under åren växte
församlingen och kom att bli moderförsamling till ett tiotal församlingar
runt Skövde.
Utmärkande för församlingen har varit missionsinriktningen. Ett antal av
församlingens medlemmar har arbetat i missionens tjänst utöver världen.
Församlingen har engagerat sig i olika arbeten med evangelisk och social
uppgift, ofta av ekumenisk natur. Här kan nämnas Soldathemmet, RIAverksamheten
och på senare tid Cafébussen.
Under 60-talet samlades många barn till söndagsskola i Elimkyrkan och
flera andra lokaler i olika stadsdelar. Under denna period fanns också en
livaktig musikkår. Musikintresset har alltid varit stort. Barnkörer,
ungdomskörer, strängmusik och andra grupper har avlöst varandra.
Under senare år bedriver församlingen tillsammans med två andra
församlingar och Erikshjälpen Gengåvan, en secondhandaffär. Ett stort
antal frivilliga arbetar med detta projekt, som inbringar stora summor till
hjälpverksamhet.
De senaste 15 åren har präglats av verksamheten med Amigos – vänner för
livet, som är ett arbete främst bland gatubarn i Colombia. Många av
församlingens ungdomar har engagerat sig i insamlingar och praktiskt
arbete på plats.
Församlingens medlemsantal har mestadels legat mellan 150 – 200
personer.
4
Skövde Baptistförsamling samarbetar i samfundet Evangeliska Frikyrkan –
EFK.

FÖRSAMLINGENS VISION

Vi vill vara en hängiven, tillgänglig och sökarvänlig församling.
Hängiven – motsatsen till hängiven är halvhjärtad och likgiltig. Sådana vill
vi inte vara! Vi vill vara hängivna, överlåtna och helhjärtade för Gud och
varandra, i allt det vi gör och är.
Tillgänglig – Församlingen är till både för sig själv och för andra
människor. Guds rike utbreds när vi ger ut av den gåva han har gett oss:
Liv genom Jesus Kristus! Vi önskar vara Guds tjänare och finnas
tillgängliga för dem som behöver hans kärlek, omsorg och ingripande i
sina liv.
Sökarvänlig – Att vara kristen är inte att vara färdig, det är att vara på väg.
Vi vill leva i den tro som söker och vara öppna för dem som söker en tro.
Kan vi på rätt sätt förmedla det liv vi har i Gud så är vi där han vill ha oss.
Då lever vi i vår vision!

MEDLEMSKAP

Medlemskapet i församlingen har sin grund i en personlig tro på och
bekännelse av Jesus Kristus som Herre och Frälsare.
Som medlem välkomnas var och en som tror och bekänner Jesus Kristus
som Herre och Frälsare, är döpt till Kristus i Faderns, Sonens och den
Helige Andens namn, och som vill vara delaktig i församlingens
gemenskap och uppdrag i världen.
Församlingen tror på och praktiserar det baptistiska dopet, men även den
som är döpt i en annan kristen tradition är välkommen som medlem.
Föreståndarrådet har huvudansvaret för ärenden kring medlemskap. Den
som önskar bli medlem i församlingen anmäler detta till pastor eller
föreståndarrådet, som genom samtal klargör församlingsgemenskapens
innebörd. Nya medlemmar hälsas välkomna i församlingsmöte/gudstjänst.

FÖRSAMLINGENS GRUNDSTENAR

Bibeln

Grunden för vår tro är att Gud har tagit initiativet att uppenbara sig för
människan (Hebr 1:1f). Församlingens kännedom om Gud kommer genom
Bibeln. Bibelns ord är vår norm i alla frågor som gäller tro och liv.
Bibeln är därför församlingens grund och ger kunskap om vägen till
frälsning genom Jesus Kristus. Bibeln förmår också ge vägledning till ett
rättfärdigt liv tillsammans med Gud.
Guds uppenbarelse i Bibeln är inspirerad av den Helige Ande genom de
människor som har skrivit Bibelns ord. (2 Tim 3:16-17). Mänskliga
författares ord är samtidigt Guds ord.
Det är församlingens gemensamma ansvar och uppgift att läsa och försöka
förstå Bibeln.

Bönen

Det är alla människors möjlighet att vända sig till Gud i bön. Bibelns ord
ger oss löftet att den som ber ska få, och den som söker ska finna. (Luk
11:5-10)
Församlingen lever och andas genom bönen. Vi tror på bönens mångfald i
församlingen. Bönen är lika betydelsefull vare sig den sker enskilt eller
gemensamt, med egna ord eller i färdigskriven form.
Vi tror också på förbönens kraft, där vi får bära fram varandra inför Gud.
(Jak 5:13-16)

Den helige Ande

Vi tror att Gud leder och är närvarande i församlingen genom den helige
Ande.
Vi tror att den helige Ande är varje troendes hjälpare till att leva ett liv i
enlighet med Guds vilja. (Joh 14:16-17)
Vi tror att Gud vill ge oss av Andens gåvor och Andens frukter så att vi
kan betjäna varandra i kärlek. (1 Kor 12:4-11, Gal 5:13-25).

Gudstjänsten

Gudstjänst är ett möte mellan Gud och människor, där var och en är
delaktig i ett skeende. Återkommande i gudstjänsten är bibelläsning,
predikan, nattvard, bön, förbön, sång och insamling av ekonomiska medel.
I gudstjänsten möter församlingen Guds tilltal, hör hans kallelse, lär känna
hans vilja och får svara ja på hans kallelse. Den Helige Ande verkar i
gudstjänsten både genom frihet och ordning.

Vigselgudstjänst

Enligt Bibeln är äktenskapet mellan man och kvinna instiftat av Gud.
Församlingen vill värna om äktenskapet mellan man och kvinna och stödja
och välsigna denna samlevnadsform.

Begravningsgudstjänst

I begravningsgudstjänsten uttrycker församlingen sin tro på att liv och död
vilar i Guds händer (Joh 11:25, Luk 20:38). Den är ett tillfälle att beakta
livets gräns, uttrycka sin sorg och saknad samt säga farväl.
Begravningsgudstjänsten är också en förkunnelse om församlingens tro på
uppståndelsen.

Barnvälsignelse

I barnvälsignelsen uttrycker församlingen sin övertygelse att barnen ytterst
tillhör Gud. Välsignelseakten syftar till att barnen skall bli en del av
församlingens gemenskap och senare finna vägen till en personlig tro,
bekräfta denna sin tro och låta döpa sig. Akten är ett uttryck för
församlingens omsorg om barnen och familjerna. (Mark 10:13-16).

Nattvarden

Nattvarden aktualiserar Jesu Kristi försoningsoffer på korset. Den
uttrycker vår delaktighet i Jesus Kristus och försäkrar att vi genom tron på
honom har syndernas förlåtelse.
Vi tar emot nattvarden för att det andliga livet skall förnyas, den kristna
gemenskapen fördjupas och det kristna hoppet proklameras (Apg 2:46).
Till nattvarden inbjuds alla som vill tro på Jesus Kristus och önskar leva i
gemenskap med honom (1 Kor 10:16-17).

Dopet

Dopet är en gåva, en del av evangeliet och en av de heliga handlingar som
församlingen förvaltar på Herrens befallning och som människan får ta
emot i tro (Matt 28:19-20). Därför intar det en central plats i såväl
förkunnelse som praxis.
Dopet hör samman med Kristi frälsningsgärning, hans liv, död och
uppståndelse (Rom 6:3-11). Det är en försäkran om att vi genom tron på
Jesus är delaktiga i försoningens nåd och uppståndelsens kraft till ett nytt
liv. Dopet är människans svar på Guds kallelse till omvändelse och ett nytt
liv (Apg 2:38). I dopet förenas människan med Jesus Kristus i hans död
och uppståndelse. I dopet bekänner människan Jesus som Herre och där
möter Herren människan med sin förlåtelse och nåd (1 Petr 3:21-22).
Dopet uttrycker därför en djup gemenskap med Kristus (Gal 3:26-29).
Församlingen praktiserar dop genom nedsänkning i vatten efter personlig
bekännelse om tro på Jesus Kristus.

Gemenskapen

Med församlingsgemenskap menas både delaktighet i den kristna tron
genom dop och nattvard och byggande av nära relationer mellan
människor. Denna gemenskap fördjupas och vidgas genom ett aktivt
deltagande i sammankomster och verksamhet och en ömsesidig omsorg
om varandra.
Församlingen har en mängd byggstenar för att stärka gemenskapen;
gudstjänsten, kyrkfikat, cellgrupperna, omsorgsteamet, barn och
ungdomsgrupper, samlingar för pensionärer, sånggrupper mm.

Själavården

Vi behöver alla få samtala om livsfrågor, frågor kring Gud och tron, små
eller stora förändringar i livet. Församlingens pastorer och medlemmarna i
föreståndarrådet står till förfogande för personliga samtal som sker under
tystnadsplikt.

Givandet

Bibeln säger och kristen tro bekänner att allt ytterst tillhör Gud (Kol 1:16-
17). Detta innebär att allt vi har är Guds gåvor som skall förvaltas åt
honom. I församlingen får vi hjälp att söka Guds vilja i förvaltandet av vår
tid och våra tillgångar.
Gåvor till församlingen är ett uttryck för förvaltarskap. Allt givande är
frivilligt. Bibelns modell med tiondegivandet är en god princip (Mal 3:10),
men nya testamentets undervisning sätter inte gränsen där för givandet (2
Kor 9:6-8). Ett gott förvaltarskap är i Bibeln ett uttryck för och en
bekännelse att allt tillhör Gud.

LEDNING OCH ORGANISATION
Ledarskap

Inom församlingen finns ett antal olika ledarfunktioner. Det är i kärleken,
tjänandet, det personliga föredömet och trohet mot Guds ord som varje
ledarskap i församlingen hämtar sin auktoritet (1 Pet 5:1-2). Förutom den
direkta församlingsledningen, som består av föreståndarråd och styrelsen,
utövar många medlemmar ett ledarskap i sina respektive uppgifter och
gåvor. Det är styrelsens och föreståndarrådets uppgift att leda och stödja
dessa ledare.

Församlingsmötet

Församlingsmötet är församlingens samtalsforum och högsta beslutande
organ. Det är där vi för det ideologiska samtalet, där alla har möjlighet till
inflytande och medansvar. (1 Kor 14, Apg 15).

Föreståndarrådet

Föreståndarrådet samtalar om och ber för församlingens liv och
verksamhet och har ett särskilt ansvar för omsorgen om församlingens
medlemmar.
I föreståndarrådet ingår församlingens föreståndare, vice föreståndare,
pastor och av rådet utsedda personer, som bekräftats av församlingen och
avskiljts genom handpåläggning och bön för uppgiften.

Styrelsen

Styrelsen är församlingens verkställande organ. Styrelsen skall
tillsammans med föreståndarrådet planera och leda församlingens arbete.

Anställda

Anställningsfrågor bereds av styrelse och beslut fattas av församlingen i
församlingsmöte. Vid anställning av pastor bör samråd ske med
Evangeliska Frikyrkans rådgivande grupp. Anställnings- och
personalfrågor regleras av gällande lagstiftning samt riktlinjer i
Evangeliska Frikyrkans Praktika. Anställd personal har närvaro- och
yttranderätt i de organ som är relaterade till tjänsten. Anställda skall i
anställningsfrågor ha personalansvariga i styrelsen att relatera till.

Råd och arbetsgrupper

För olika verksamhetsgrenar inom församlingen finns särskilda råd och
grupper med av församlingsmötet utsedd ansvarig.

SLUTORD

Denna församlingsordning har kommit till för att vi vill uttrycka vad vi
tror på. Detta har i sig inget egenvärde om det inte hjälper oss att fullfölja
det som är vårt uppdrag. Vår önskan är att det ska bli ett dynamiskt
dokument, en inspirationskälla och en hjälp att uttrycka vår tro, både
enskilt och gemensamt. Därför är ambitionen att innehållet regelbundet ska
bli föremål för fortsatt reflektion och samtal.

Comments are closed.